ARDF records containing bi-te sulfides

ARDF number Site name Site type Quadrangle
TA007 Shotgun; Mose Prospect Taylor Mountains