ARDF records containing k-feldspar

ARDF number Site name Site type Quadrangle
EA168 Burnt Ridge; Napoleon Prospect Eagle
EA115 Main Zone; Saddle Zone; Trench 24; Napoleon Prospect Eagle
EA167 Twin Peaks; Napoleon Prospect Eagle
MF037 Unnamed (Bruce Hills) Prospect Mount Fairweather
TB004 Bear Mountain Occurrence Table Mountain