ARDF records containing miargyrite

ARDF number Site name Site type Quadrangle
TK010 Mint Mine Talkeetna Mountains