Tewsbury vein (174)

Previous (173) Next (175)

Mine name Tewsbury vein
State Colorado
County Rio Grande
Author Stevens, T.A.
Tewsbury vein from Iowa Boarding  House. Summitville  district, San Juan Mountains. Rio Grande County, Colorado. 1953.
Caption Tewsbury vein from Iowa Boarding House. Summitville district, San Juan Mountains. Rio Grande County, Colorado. 1953.