Iowa Mine (491)

Previous (490) Next (492)

Mine name Iowa Mine
State Colorado
County San Juan
Author Carrara, P.
The Iowa Mine and Silver Lake, near Silverton.  San Juan Mountains. San Juan County, Colorado.  August 21, 1980.
Caption The Iowa Mine and Silver Lake, near Silverton. San Juan Mountains. San Juan County, Colorado. August 21, 1980.