East Siberian

Assessment tract permissive of stratabound potash-bearing salt in Russian Federation

View this location using [Google Earth] or [Google Maps]

Geologic information

CountryRussian Federation
Deposit typestratabound potash-bearing salt
Evaporite basinEast Siberian
Basin typeintracratonic basin
Geologic unitAngara Formation, Belsk Formation, Tolchaban Formation, Usolye Formation
Tectonic settingcraton
Age
Paleozoic
Cambrian
Cambrian Series 2
Minimum:Paleozoic-Cambrian-Cambrian Series 2
Maximum:Paleozoic-Cambrian-Cambrian Series 2
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Notes:Area in East Siberia that may be underlain by Early Cambrian potash-bearing salt.

Economic information

Known K sites?Yes
Mining?No
Exploration?No
Identified resources?Yes
Feature typesalt
Quality of informationD: The quantity, quality, type, and scale of data available for the tract and any known salt or potash mineralization is not as good as that for C-ranked tracts but is better than E-ranked tracts.
Assessment year2009
Assessment depth3km
AssessorsGreta J. Orris (USGS)
Qualitative assessmentR4: Both mineral economic and geologic factors exist that could negatively impact development.
Tract delineationThe East Siberian tract represents the area of Cambrian salt in the East Siberian Basin as identified using the mineragenic map of Rundkvist (2001) and description and figure of salt extent of Ulmishek (2004) in conjunction with descriptions of saltextent in Russian literature (Zharkov, 1984).

Reference information

Nearby dataRussia
References
Kuznetsov, V.G., Ilyukhin, L.N., Miller, S.A., Moskovkina, E.Yu., and Postnikova, O.V., 1992, Paleogeography of Vendian-Cambrian boundary deposits of the southern Siberian Platform: International Geology Review, v. 34, p. 582-597.
Andreev, R.Y., Apollonov, V.N., Galkin, G.A., Drugov, G.M., Zharkov, M.A., Mashovich, Y.G., Protopopov, A.L., Sadovyi, V.F., and Khechoyan, K.S., 1986, The potassium-containing horizons of the Nepa Basin: Soviet Geology and Geophysics, v. 27, p. 38-46.
Apollonov, V.N., Dolinina, Y.V., Yamnova, N.A., Pushcharovskiy, D.Y., and Ivanova, T.N., 1990, Kaminit iz Nepskogo mestorozhdeniya kaliynykh soley [Caminite from the Nepa potash salt deposit]: Mineralogicheskiy Zhurnal, v. 12, p. 79-81.
Baikov, A.A., 2004, Duration of the lateral paragenetic reef-evaporite system formation: Lithology and Mineral Resources, v. 39, p. 135-144. (Also available at http://www.springerlink.com/content/p2060g28v586rn74/fulltext.pdf.)
Batalin, Y.V., Tumanov, R.R., Vishnyakov, A.K., and Remorov, B.S., 1990, Gornogeologicheskiye osobennosti stroyeniya i ekonomicheskiye perspektivy osvoyeniya Nepskogo mestorozhdeniya sil'vinitov [Mining geology characteristics of structures and economic aspects of the development of Nepsk sylvinite mine], in Merzlyakov, G.A., and Zharkov, M.A., eds., Usloviya obrazovaniya mestorozhdenii kaliinykh solei [The conditions of the formation of potash salt deposits]: Novosibirsk, Akademiia Nauk SSSR, Sibirskoe Otdeleniye Institut Geologii i Geofiziki, p. 55-60.
Boloznev, V.I., and Fradkin, G.S., 1985, Upper Precambrian and Paleozoic salt-bearing series of southwestern Yakutiya: Soviet Geology and Geophysics, v. 26, no. 4, p. 30-36.
Borisenkov, V.I., Zyk, S.N., Galkin, G.A., and Volkova, N.N., 1988, Bromine patterns in the Early Cambrian potash beds of South Siberia: Geochemistry International, v. 25, no. 7, p. 100-107.
Chechel, E.I., Mashovich, J.G., and Gilyov, Y.G., 1980, Novye dannye po kalienosnosti otlozhebii Angarskoi svity zony Nepskikh dislokatsii [New data on the potassium-bearing deposits in the Angara Formation zone Nepa dislocations]: Soviet Geology, v. 5, p. 100-109.
Chechel, E.I., Mashovich, Y.G., Gilev, Y.G., and Chauzova, G.I., 1981, Nepa potash basin of East Siberia and the conditions of its formation, in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Osnovnye problemy solenakoplenii [Main problems of salt accumulation]: Novosibirsk, Nauka- Siberia, p. 113-122.
Dokuchaev, S.A., Kuznetsov, G.E., and Shageev, G.A., 1986, Geologo-geofizichyeskiye osobyennosti prognoza i poiskov kaliynih solyey v vostochnoy sibiri [Geological and geophysical features of the forecast and search for potassium salts in East Siberia], in Yanshin, A.L., and Merzlyakov, G.A., eds., Fiziko-khimicheskie zakonomernosti osadkonakopleniia v solerodnykh basseinakh [Physico-chemical regularities of sedimentation in halmeic basins]: Moscow, Nauka, p. 176-187.
Dolivo-Dobrovol'skiy, A.V., Karasev, O.I., and Yarzhemskiy, Y.Y., 1981, Nekotoryye strukturnyye kriterii prognozirovaniya kaliynykh mestorozhdeniy (Irkutskiy amfiteatr) [Some structural criteria for forecasting potash deposts; Irkutsk Basin], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirskoe Otdeleniye, p. 50-56.
Gavva, T.I., and Ryb'yakov, B.L., 1981, Kaliynyye proyavleniya na Bratskom mestorozhdenii kamennoy soli [Potash manifestations at the Bratsk rock salt deposit], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirskoe Otdeleniye, p. 47-50.
Grishina, S., Pironon, J., Mazurov, M., Goryainov, S., Pustilnikov, A., Fon-der-Flaas, G.S., and Guerci, A., 1998, Organic inclusions in salt; Part 3, Oil and gas inclusions in Cambrian evaporite deposit from East Siberia; a contribution to the understanding of nitrogen generation in evaporites: Organic Geochemistry, v. 28, p. 297-310.
Ivanov, V.N., Nazaryev, V.A., and Neustroyev, V.L., 2000, The mineral resource base of the Irkutsk region; Development problems: Mineral Resources of Russia, Economics and Management, no. 4, accessed February 24, 2009, at http://geoinform.ru/?an=mrr1.
Kolosov, A.S., and Pustyl'nikov, A.M., 1981, Geokhimicheskiye usloviya vydeleniya kaliynykh soley v rannekembriyskom solerodnom basseyne Sibirskoy platformy [The geochemical conditions of potash salt precipitation in the Early Cambrian saline basin of the Siberian Platform], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirskoe Otdeleniye, p. 35-40.
Korenevskiy, S.M., 1986, Use of lithological parameters and natural reference models for quantitative resource prediction of potash-magnesian salts: Lithology and Mineral Resources, v. 20, p. 513-521.
Kuznetsov, G.Y., Dokuchayev, S.A., Tumanov, R.R., and Shageyev, G.A., 1984, Otsenka geologo-promyshlennykh kharakteristik kaliyenosnykh ob'yektov po poiskovym geologogeofizicheskim priznakam v Nepskom rayone Vostochnoy Sibiri [Geological-economic study of potassic substances using geophysical exploration in the Nepa region, eastern Siberia]: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy, Geologiya i Razvedka, v. 12, p. 20–24.
Malykh, A.V., 1990, O genezise sil'vinitov v Nepskom kaliyenosnom basseyne Vostochnoy Sibiri [The genesis of sylvinite in the Nepsk potassium basin, eastern Siberia]: Sovetskaya Geologiya, v. 1990, no. 4, p. 55-58.
Malykh, A.V., and Geletiy, N.K., 1988, Strukturno-tektonicheskiye fakory lokalizatsii sil'vinitov v Nepskom kaliyenosnom basseyne [Structural and tectonic features of sylvinite localization in the Nepa potassium basin]: Sovetskaya Geologiya, v. 6, p. 30-32.
Mazurov, M.P., Grishina, S.N., Istomin, V.E., and Titov, A.T., 2007, Metasomatism and ore formation at contacts of dolerite with saliferous rocks in the sedimentary cover of the southern Siberian Platform: Geology of Ore Deposits, v. 49, p. 271-284.
Ogienko, V.S., 1959, Distribution of bromine in the rock salt of the Angara-Lena salt basin and the possibility of finding potassium salts: Geochemistry, v. 8, p. 893-901.
Petrychenko, O.Y., Peryt, T.M., and Chechel, E.I., 2005, Early Cambrian seawater chemistry from fluid inclusions in halite from Siberian evaporites: Chemical Geology, v. 219, p. 149-161.
"Rundkvist, D.V., ed., 2001, Mineragenetic map of Russian Federation and adjacent states (within the boundaries of former USSR): Ministry of Natural Resources of Russian Federation, State Research and Development Enterprise ""Aerogeologica"", 49 p., 1 map on 18 sheets, scale 1:2,500,000."
Sintsov, A.V., 1990, Struktura Nepskogo kaliyenosnogo basseyna i yeye evolyutsiya [Structure of the Nepsk potassium basin and its evolution]: Sovetskaya Geologiya, v. 1990, no. 2, p. 50-58.
Sintsov, A.V., and Korchagin, V.P., 1986, Perspektivy kaliyenosnosti severnoy chasti Irkutskogo amfiteatra [Prospects for potash presence in the northern part of the Irkutsk Ampitheater]: Sovetskaya Geologiya, v. 1986, no. 8, p. 38-45.
Sintsov, A.V., and Migalkin, V.A., 1990, A new potash salt basin, the Lower Tunguska, in the Irkutsk Amphitheater: Transactions (Doklady) of the USSR Academy of Sciences, Earth Science Sections, v. 304, p. 95-98.
Ulmishek, G.F., 2001b, Petroleum geology and resources of the Nepa-Botuoba High, Angara-Lena Terrace, and Cis-Patom Foredeep, southeastern Siberian craton, Russia: U.S. Geological Survey Bulletin 2201-C, 16 p., accessed October 2, 2012, at http://pubs.usgs.gov/bul/2201/C/b2201-c.pdf.
Vinogradov, V.I., Belenitskaya, G.A., Bujakaite, M.I., Golovin, D.I., Kuleshov, V.N., and Minaeva, M.A., 2006, Isotopic evidence for postsedimentary transformation of rocks of the Lower Cambrian Angara Formation in the Irkutsk Amphitheater: Lithology and Mineral Resources, v. 41, p. 588-600.
Vysotskiy, E.A., Garetskiy, R.G., and Kislik, V.Z., 1988c, East Siberian Basin, in Kalienosnyeabasseiny mira [Potassium-bearing basins of the world]: Minsk, Izd. Nauka i Tekhnika, Byelorussian SSR, p. 5-14.
Yanshin, A.L., 1964, Potassium salt prospects in Siberia: International Geology Review, v. 6, p. 2132-2147.
Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., 1974, Geologiia i kalienosnost kembritskikh otlozhenii i ugo-zapadnoi chasti Sibirskoi platformy [Geology and potassium-bearing Cambrian deposits of the southwestern part of the Siberian platform]: Novosibirsk, Nauka- Siberia, 412 p.
Yarzhemskii, Y.Y., and Dolivo-Dobrovol'skii, A.V., 1979, Prospects of exploration for potassium salts in Cambrian deposits of eastern Siberia: Lithology and Mineral Resources, v. 14, p. 209-212.
Zamaraev, S.M., Geletii, N.K., and Malykh, A.V., 1985, Temperature effect of traps on potassium salts of the Nepa potassium-bearing basin of east Siberia: Soviet Geology and Geophysics, v. 26, no. 4, p. 37-42.
Zamaraev, S.M., Malykh, A.V., and Geletiy, N.K., 1981, Tektonicheskiye usloviya formirovaniya galogennoy formatsii i postsedimentatsionnaya tektonika kaliyenosnykh otlozheniy Nepsko-Gazhenskogo rayona [Tectonic formation conditions of halide formations and post-sedimentational tectonics of potash-bearing deposits in the Nepa-Gazhena region], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirskoe Otdeleniye, p. 40-47.
Zamaraev, S.M., Malykh, A.V., and Geletiy, N.K., 1984, O nekotorykh strukturnykh osobennostyakh Gazhenskogo mestorozhdeniya sil'vinitov v nepskom kaliyenosnom basseyne Vostochnoy Sibiri [Some structural particularities of Gazhenka sylvinite deposit in the Nepa potassic basin, eastern Siberia]: Doklady Akademii Nauk SSSR [USSR Academy of Sciences], v. 279, p. 1177-1180.
Zharkov, M.A., 1984, Paleozoic salt bearing formations of the world: New York, Springer-Verlag, 427 p.
Zharkov, M.A., and Chechel, E.I., 1973, Osadochnye formacii kembrija Angaro-Lenskogo progiba [Sedimentary formations of the Cambrian Angara-Lena Trough]: Novosibirsk, Nauka, Siberian Branch, 237 p.
Zharkov, M.A., Mashovich, J.G., and Repina, D.N., 1990, Angarskaya i litvintsevskaya serii kembriya yuga Sibirskoy platformy [Cambrian Angara and Litvintsevo groups of southern Siberian Platform], in Repina, L.N., Biostratigrafiya i paleontologiya kembriya Severnoy Azii [Cambrian biostratigraphy and paleontology of northern Asia]: Novosibirsk, Nauka, Sibirskoe Otdeleniye, Trudy Instituta Geologii i Geofiziki, v. 765, p. 44-123.
Zveder, L.N., 1982, Prospects for the discovery of potassium salts in the Katanga and Igirma basins of the Siberian Platform: Soviet Geology and Geophysics, v. 23, no. 3, p. 103-105.
Show this information as [XML] - [JSON]