Inder

halokinetic potash-bearing salt in Kazakhstan

Geologic information

CountryKazakhstan
Location:51.8567, 48.5076
(click for info)
Site typestructure
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinPricaspian
Basin typepolyphasic basin
Geologic unitIren Fm or equivalent
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Lithology
Figures:Figures/PRIC_More_Inder_map_1fig.pdf
Geologic map unit51.8567, 48.5076
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNot Determined
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage1) 500 syl; 2) 500Million tonnes
K2O tonnage1) 113; 2) 110.8Million tonnes
Grade of K2O1) 22.6; 2) 22.16% of ore
Data source1) British Sulphur (1984); 2) Korenevskiy and Voronova (1966)

Reference information

Comments

Reserves are only for 2 comparatively small non-contiguous areas in the Inder deposit.

References

British Sulphur Corporation Limited, 1979, World survey of potash resources (3d ed.): London, British Sulphur Corporation Limited, 138 p.
British Sulphur Corporation Limited, 1984, World survey of potash resources (4th ed.): London, British Sulphur Corporation Limited, 145 p.
Garrett, D.E., 1996, Potash; Deposits, processing, properties and uses: New York, Chapman and Hall, 734 p.
Harben, P.W., and Kuzvart, M., 1996, Industrial minerals; A global geology: London, Industrial Minerals Information Ltd., 462 p.
Komissarova, I.N., 1981, Vydeleniye kaliyenosnykh zon v predelakh Prikaspiyskoy vpadiny na osnove paleotektonicheskikh dannykh [Evolution of the potash-bearing zone in the vicinity of the Pricaspian Depression on the basis of paleotectonic data], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 126-133.
Korenevskiy, S.M., and Voronova, M.L., 1966, Geologiia i usloviia formirovaniia kaliinykh mestorozhdenii Prikaspiiskoi sineklizy i Iuzkno-Predural'skogo progiba [Geology and formation conditions for the potassium layer of the Pricaspian synclise and southern Cis-Uralian depression]: Moscow, Nedra, 279 p.
Rayevskiy, V.I., and Fiveg, M.P., 1973, Mestorozhdeniya kaliynykh soley SSSR; metody ikh poiskov i razvedki [Deposits of potassium salts in the USSR; methods of exploration and surveying]: Leniingrad, Izd. Nedra, Leningr. Otd., 344 p.
Zharkov, M.A., 1981, Nizhnepermskaya galogennnaya formatsiia Severnogo Prikaspiia [Lower Permian salt formation in the northern Pricaspian]: Rostov on Don, Rostov University Publishing House, 397 p.