Inder Area XI

halokinetic potash-bearing salt in Kazakhstan

Geologic information

CountryKazakhstan
Location:51.9931, 48.5973
(click for info)
Site typearea
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinPricaspian
Basin typepolyphasic basin
Geologic unitIren Fm or equivalent
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Geologic map unit51.9931, 48.5973
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage23.3 probMillion tonnes
K2O tonnage1.136 + 2.233 probMillion tonnes
Grade of K2O13.66, 14.87% of ore
Data sourceDiarov and others (1983)

Reference information

References

Diarov, M., Utarbaev, G.S., and Tukhfatov, K.T., 1981, Tipy i nekotoryye zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey kaliynykh soley solyanokupol'nykh struktur Prikaspiyskoy vpadiny [Patterns and some distribution mechanisms for potash salt deposits of salt dome structures in the Pricaspian Depression], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 124-126.
Korenevskiy, S.M., and Voronova, M.L., 1966, Geologiia i usloviia formirovaniia kaliinykh mestorozhdenii Prikaspiiskoi sineklizy i Iuzkno-Predural'skogo progiba [Geology and formation conditions for the potassium layer of the Pricaspian synclise and southern Cis-Uralian depression]: Moscow, Nedra, 279 p.