Dzhien-Kazgantau

halokinetic potash-bearing salt in Kazakhstan

Geologic information

CountryKazakhstan
Location:51.904, 48.585
(click for info)
Site typearea
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinPricaspian
Basin typepolyphasic basin
Geologic unitIren Fm or equivalent
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Geologic map unit51.904, 48.585
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage71.1 probMillion tonnes
K2O tonnage10.204 probMillion tonnes
Grade of K2O14.35% of ore
Data sourceDiarov and others (1983)

Reference information

Comments

Less than 4 km from Central Kurgantau and Kshi-Kurgantau, but in separate structure.

References

Diarov, M., Utarbaev, G.S., and Tukhfatov, K.T., 1981, Tipy i nekotoryye zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey kaliynykh soley solyanokupol'nykh struktur Prikaspiyskoy vpadiny [Patterns and some distribution mechanisms for potash salt deposits of salt dome structures in the Pricaspian Depression], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 124-126.
Rayevskiy, V.I., and Fiveg, M.P., 1973, Mestorozhdeniya kaliynykh soley SSSR; metody ikh poiskov i razvedki [Deposits of potassium salts in the USSR; methods of exploration and surveying]: Leniingrad, Izd. Nedra, Leningr. Otd., 344 p.