Kshi-Kurgantau

halokinetic potash-bearing salt in Kazakhstan

Geologic information

CountryKazakhstan
Location:51.88, 48.561
(click for info)
Site typearea
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinPricaspian
Basin typepolyphasic basin
Geologic unitIren Fm or equivalent
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Geologic map unit51.88, 48.561
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage91.3 probMillion tonnes
K2O tonnageprob-10.316 + 3.343Million tonnes
Grade of K2O14.69, 15.87% of ore
Data sourceDiarov and others (1983)

Reference information

Comments

About 2.25 km from Dzhien-Kazgantau and about 2.4 km from Central Kurgantau.

References

Diarov, M., Utarbaev, G.S., and Tukhfatov, K.T., 1981, Tipy i nekotoryye zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey kaliynykh soley solyanokupol'nykh struktur Prikaspiyskoy vpadiny [Patterns and some distribution mechanisms for potash salt deposits of salt dome structures in the Pricaspian Depression], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 124-126.
Rayevskiy, V.I., and Fiveg, M.P., 1973, Mestorozhdeniya kaliynykh soley SSSR; metody ikh poiskov i razvedki [Deposits of potassium salts in the USSR; methods of exploration and surveying]: Leniingrad, Izd. Nedra, Leningr. Otd., 344 p.