Satimola

halokinetic potash-bearing salt in Kazakhstan

Geologic information

CountryKazakhstan
Location:52.368, 49.142
(click for info)
Site typestructure
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinPricaspian
Basin typepolyphasic basin
Geologic unitIren Fm or equivalent
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Geologic map unit52.368, 49.142
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Depth400-700m
Production
StatusUnder Development (2009)
CompanySatimola Ltd. (2012)
Estimates of reserves or resources
K2O tonnage1) 3000 est tot; 2) 8500Million tonnes
Grade of K2O2) 14.51% of ore
Data years1) 2009; 2) 2010
Data source1) FMB (2009); 2) Moores (2010)

Reference information

References

FMB Consultants, Ltd., 2009, Kazakhstan: FMB Weekly Potash Report, 26 March 2009, p. 3.
Garrett, D.E., 1996, Potash; Deposits, processing, properties and uses: New York, Chapman and Hall, 734 p.
Kamashev, K., Diarov, M., Dogalov, A., Tukhfatov, K., and Tursyngaliyev, A., 1976, Geologic-lithologic features of potash salts in the Satimola deposit: International Geology Review, v. 18, no. 5, p. 577-578.
Komissarova, I.N., 1981, Vydeleniye kaliyenosnykh zon v predelakh Prikaspiyskoy vpadiny na osnove paleotektonicheskikh dannykh [Evolution of the potash-bearing zone in the vicinity of the Pricaspian Depression on the basis of paleotectonic data], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 126-133.
Moores, Simon, 2010, Kazakhstan plans first industrial scale potash mine: Industrial Minerals, no. 517, p. 8-9.
Zharkov, M.A., 1981, Nizhnepermskaya galogennnaya formatsiia Severnogo Prikaspiia [Lower Permian salt formation in the northern Pricaspian]: Rostov on Don, Rostov University Publishing House, 397 p.