Nezhinka

halokinetic potash-bearing salt in Russian Federation

Geologic information

CountryRussian Federation
Location:55.374, 51.7655
(click for info)
Site typemineral occurrence
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinCisuralian
Basin typeforeland basin
Geologic unitIren Fm
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Geologic map unit55.374, 51.7655
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone

Reference information

References

British Sulphur Corporation Limited, 1979, World survey of potash resources (3d ed.): London, British Sulphur Corporation Limited, 138 p.
Commission for the Geological Map of the World, 1973a, Carte metallogenique de l’Europe; Liste de gites mineraux, feuille 3 [Metallogenic map of Europe; list of mineral deposits, sheet 3]; Europe NW (PERM): Bureau de Recherches Geologiques et Minieres and United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 8 p.
Diarov, M., Utarbaev, G.S., and Tukhfatov, K.T., 1981, Tipy i nekotoryye zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey kaliynykh soley solyanokupol'nykh struktur Prikaspiyskoy vpadiny [Patterns and some distribution mechanisms for potash salt deposits of salt dome structures in the Pricaspian Depression], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 124-126.
Zharkov, M.A., 1981, Nizhnepermskaya galogennnaya formatsiia Severnogo Prikaspiia [Lower Permian salt formation in the northern Pricaspian]: Rostov on Don, Rostov University Publishing House, 397 p.